Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 2 mei 2022

Artikel 1. Algemeen
1. Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
a. Opdrachtnemer: FKaudio
b. Opdrachtgever: De Contractuele Opdrachtgever van opdrachtnemer.
2. Onder Opdrachtgever wordt zowel consumenten als bedrijven verstaan.
3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
4. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
6. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht aan de Opdrachtnemer. Dit kan zijn per post, e-mail, sms, whatsapp en alle andere vormen van schriftelijk communiceren.
2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De geldigheidsduur van de aanbieding staat vermeld op de aanbieding
3. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, lijsten, overzichten, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
8. Indien opdrachtgever een reservering doet die optioneel is (Optie op de datum) dan wordt deze datum door opdrachtnemer indien mogelijk gereserveerd.
a. Bij de aanvraag van de reservering zal opdrachtgever moeten aangeven of het om een dagdeel en dan met de te werken tijden gaat of om een gehele dag, bij niet aangeven van tijden zal er een volledige dag gereserveerd worden.
b. De opdrachtgever zal minimaal 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde datum de reservering moeten annuleren wil opdrachtgever geen gebruik maken van de reservering.
c. De opdrachtgever zal minimaal 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde datum de reservering moeten aanpassen naar een dagdeel met te werken tijden wil opdrachtgever een dagdeel gebruik maken van de reservering.
d. Opdrachtnemer is gerechtigd bij niet tijdig annuleren of door opdrachtnemer van de gereserveerde datum de volledige dag in rekening te brengen volgens het op dat moment geldende tarief.
e. opdrachtnemer zal opdrachtgever in ieder geval het dagtarief in rekening brengen  bij minder gewerkte uren voor de gereserveerde dag waarvan geen dagdeel met tijden is aangegeven binnen de gestelde termijn zoals beschreven in artikel 2 lid 8a en/of artikel 2 lid 8c .
Artikel 3. Prijs
1. Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3. Indien er een dagprijs wordt aangegeven geld deze vanaf minimaal 5,5 werkuren tot 10 werkuren. Boven de 10 werkuren van het dagtarief wordt per extra werkuur het uurtarief in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.
4. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.
5. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
6. Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
7. Indien Opdrachtnemer het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
8. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
c. Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
9. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
10. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zoals vermeld in artikel 4 lid 1. of indien anders overeengekomen en dan vermeld op de offerte, aan zijn betalingsverplichting houd, behoud de opdrachtnemer zich het recht voor eventuele vergeven kortingen te laten vervallen.
4. Bezwaren tegen de hoogte of inhoud van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op, bezwaren tegen de hoogte of inhoud van de factuur moeten binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan opdrachtnemer.
5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
7. Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
8. Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
9. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
10. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
11. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 5. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle (auteurs)rechten op door hem gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
4. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.


Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.
4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt dit beschouwd als meerwerk en als zodanig berekend.
5. De uitvoering van de opdracht is niet (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld) specifiek gericht op het ontdekken van schendingen van de wet. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor wetsovertredingen opleveren zal de opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de daarvoor in de wet gestelde verplichtingen.


Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
2. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in lid 1 bedoeld.
3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 8. Wijzigingen in de opdracht
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging of aanvulling van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Opdrachtnemer proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
7. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.


Artikel 9. Rapportages
1. Wanneer er door opdrachtnemer rapportages of adviezen worden opgesteld, betreffen dit rapportages of adviezen die naar beste weten van de stand van zaken , op de datum van de uitgevoerde werkzaamheden weergeven. Deze rapportages en adviezen hebben een signalerend karakter.
2. Opdrachtnemer geeft geen garantie op volledigheid van de door haar opgestelde rapportages en adviezen, noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor onverhoopte fouten of onvolkomenheden in haar rapportages en adviezen.


Artikel 10. Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door uitvoering van de werkzaamheden daarvan verkregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de gegevens door metingen en inspectie verkregen te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits deze niet te herleiden zijn naar de individuele opdrachtgever.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 11. Ontbinding en annulering
1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a. na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
b. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
d. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;
e. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
f. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
g. de Opdrachtgever komt te overlijden.
3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade en of gemakt kosten voor het voorbereiden van de opdracht alsmede specifiek bestelde en of gemaakte producten voor het vervullen van de opdracht.
7. In geval van annulering van het moment van de opdracht door de Opdrachtgever wordt het volgende tarief minimaal in rekening gebracht:
a. 2 weken of korter voor de aanvangsdatum: volledige bedrag zoals in de opleidingsovereenkomst staat.
b. 4 weken tot 2 weken voor aanvangsdatum: helft van het bedrag als in de opleidingsovereenkomst staat.


Artikel 12. Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan Opdrachtnemer of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
4. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
6. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
8. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 13. Reclames, klachten
1. Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van maximaal 1 jaar na aflevering. Dit afhankelijk van de levering en werkzaamheden.
3. Voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.


Artikel 14. Privacy
1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt, zal Opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
2. Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Opdrachtnemer zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
3. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
4. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
7. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
8. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
9. De Opdrachtgever gaat akkoord dat Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.


Artikel 15. Klachten- en beroepsregeling
1. In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om het probleem op te lossen.
2. Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 2-4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoordt.
3. In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.
4. Een klacht zal door Opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.
5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.


Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Opdrachtnemer. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
a. materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
b. redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
c. redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
d. redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
2. De volgende beperkingen moeten in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan;
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk;
d. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
3. Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
4. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
5. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Opdrachtnemer vervalt binnen maximaal één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 18. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
2. Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden
1. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3. Wijzigingen zijn van kracht van het moment van publicatie op de website van opdrachtnemer.


Artikel 20. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.